Հայոց լեզու 5 գրքի 77, 78, 79, 80, 81  վարժությունները:

Վարժություն.77

Մոր քույրը ֊ Մորաքույր

Դարպասը պահող ֊ Դարպասապահ

Ժամանակը ցույց տվող ֊ Ժամացույց

Ջրի աման ֊ ջրաման

Գաղտնիք պահող ֊ գաղտնապահ

Նավ վարող ֊ նավավար

Ծաղկի թերթիկ ֊ Ծաղկաթերթիկ

Արագ վազով ֊ Արագավազ

Ամենից մեծ ֊ ամենամեծ

Պոչ Չունեցող֊Անպոչ

Անուշ Համ ունեցող ֊ անուշահամ

Քարով շինված ֊ քարաշեն

Կին բժիշկ ֊ բժշկուհի

Բալի ծառ ֊ Բալենի

Վարժություն.78

Բարի սիրտ ունեցող ֊ բարեսիրտ

Խիղճ չունեցող ֊ անխիղճ

Բարձր ձայնով ֊ բարձրաձայն

Միշտ ժպտուն ֊ ժպտաերես

Գանձը պահելու տեղ ֊ Գանձարան

Կապույտ աչքերով ֊ Կապույտաչյա

Արքայի որդի ֊ արքայորդի

Հույների երկիր ֊ հունաստան

Փոքր էշ ֊ իշուկ

ծաղիկնրով զարդարված ֊ ծաղկազարդ

Քաղաքում ապրող ֊ Քաղաքացի

Հայերի երկիր ֊ Հայաստան

Վարժություն.79

ավետիս բերող ֊ ավետաբեր

Արագ ընթացող ֊ արագընթաց

Բաժակ ձեռքին արտասանվող ճառ ֊ Բաժակաճառ

Վեպ գրող ֊ վիպասան

Բառարան գրող ֊ բառառանագիր

արտասահմանում ապրող մարդ ֊ արտասահմանցի

Բույսերի մասին գիտություն ֊ բուսաբանություն

Վարժություն.80

Հականիշ=Հակա(հակառակ)+նիշ

Բանջարանոց=բանջար+անոց

Աշակերտ ֊ չի բաժանվում

Աշակերտական ֊ աշակերտ+ական

Տարրական ֊ Տարր+ական

Գլխավոր ֊ Գլխ(Գլուխ)+ավոր

Կարմիր֊ չի բաժանվում

Դաշտամուկ֊Դաշտ+ա+մուկ

Հյուր ֊ չի բաժանվում

Հարստություն ֊ հարստ(հարուստ)+ություն

Կերառատ ֊ Կեր+առատ

վտանգ ֊ չի բաժանվում

Վարժություն.81

Ա. մարդ տեր սիրտ կապույտ արքա ծաղիկ կատու բարի։

Բ. Մարդասեր տիրամայր սրտատրոփ կապտավուն արքայական ծաղկել կատվազգի բարերար

Ա տողի բառերը Բ տողի բառերի արմատներն են