Բաժանում

Սիրելի սովորողներ նախ միասին վերհիշենք բազմանիշ թիվը միանիշ թվի բաժանելու քայլաշարը՝

Օրինակ՝ 147։3=49  

Սյունակաձև՝

1473 
 12 49
 27  
  27  
   0  
.49 
  3 
147 
    

Ստուգում՝

Նույն քայլաշարով էլ կատարվում է բազմանիշ թիվը երկնիշ թվի վրա բաժանումը.

Օրինակ՝ 14280։14=1020

Սյունակաձև՝                   

1428014  
 14   1020
  28     
   28     
    0     
          

Ստուգում՝

 .1020    
    14    
 +4080    
 1020     
 14280    
          

Առաջադրանքներ

  • Կատարիր բաժանում և արդյունքը ստուգիր բազմապատկումով՝

1)   7310։5=1462

73105               
5   1462   1462     
23            5     
20         7310     
 31                 
 30                 
  10                
  10                

2)   11550։55=210

 11550 55   210     
 110   210  x55     
   55      1050     
   55     1050      
    0     11550     

3)   5400։12=450

 5400 12            
 48   450  450      
  60        12      
  60       900      
   0      450       
          5400      

4)  18360։18

 1836018    1020    
 18   1020   18     
  036       816     
   36      102      
    0      18360    

5)   48240։24=2010

 4824024   2010     
 48   2010  24      
  024      804      
   24     402       
    0     48240     

6)   10836։36=301

 10836 36           
 108   301          
 00036              
    36              
     0              

7)   2163։21 =103

 2163 21   103      
 21   103   21      
  063      103      
   63     206       
    0     2163      

8)   25750։25=1030

                    
 25750 25   1030    
 25    1030   25    
  075       5150    
   75      2060     
           25750    

9)  2170։35=62

 2170 35     62     
 210  62     35     
   70       310     
   70      186      
    0      2170     

10)   58500։25=2340

                    
 58500 25   2340    
 50    2340  25     
  85       11700    
  75       4680     
  100               
  100      58500    
    0               

Անկյուններ և նրանց չափումը

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

1․ Ի՞նչ է անկյունը։

մեկ կետից դուրս եկող երկու ճառագայթներով կազմված պատկերը

2․ Ո՞րն է անկյունների չափման միավորը։

անկյունների չափման միավորը աստիճանն է

3․ Քանի՞ աստիճան է ուղիղ անկյունը։ 90 աստիճան

4․ Քանի՞ աստիճան է փռված անկյունը։ 180 աստիճան

5․ Ինչպիսի՞ անկյունն է կոչվում սուր անկյուն։

90 աստիճանից փոքր անկյունը

6․ Ինչպիսի՞ անկյունն է  կոչվում բութ անկյուն։

90 աստիճանից մեծ անկյունը

7․ Ո՞ր ուղիղներն են կոչվում ուղղահայաց ուղիղներ։

Այն ուղիղները որոնց հատումից ստացվող անկյուններն ուղիղ են,

8 Կառուցե՛ք որևէ անկյուն։ Անկյան մեջ նշե՛ք որևէ կետ և հատվածով այն միացրե՛ք անկյան գագաթին։ Քանի՞ անկյուն է ստացվում։ 2 անկյուն

9 Ինչպիսի՞ անկյուններ կստացվեն, եթե փռված անկյունը նրա գագաթից սկիզբ առնող ճառագայթով բաժանենք երկու հավասար մասերի։ ուղիղ անկյուններ

10 Ինչպիսի՞ անկյուններ կստացվեն, եթե բութ անկյունը նրա գագաթից սկիզբ առնող ճառագայթով բաժանենք երկու հավասար մասերի։ սուր անկյուն

11 Ուղիղ անկյունը բաժանել են երկու մասերի այնպես, որ նրանցից մեկը երկու անգամ մեծ է մյուսից։ Գտե՛ք այդ անկյունների մեծությունները։ 90:3=30,   30×2=60

12 Կատարե՛ք գործողությունները

739 x  (296-18) – (644-600) x  2 = 205354

1)296 2)644 3)44        
 18 600  x2        
 278   44  88        
                     
  4)278  5)205442      
  x739      88      
  2502   205354      
 +834                
1946                 
205442               

3680:20-(394-90):2 = 32

1)394 2)3042   3)368020 
 :90  2  152  20  184
 304  10      168    
      10      160    
       04       80   
4)184    4       80   
152    0        0   
  32                 

13. Եթե տրված թիվը նախ բազմապատկենք 27-ով, ապա ստացված արդյունքին գումարենք 5, կստանանք 5։ Ո՞րն է այդ թիվը։ 0

14 AB հատվածը C և D կետերով բաժանված են  AC, CD և DB երեք մասերի։  AC հատվածն ունի 18մմ երկարություն, CD հատվածը ՝ 15մմ-ով ավելի, քան AC-ն, իսկ  DB հատվածը՝ 7մմ-ով ավելի, քան AC և CD հատվածների երկարությունների գումարը։ Որքա՞ն է  AB հատվածի երկարությունը։ 18+15=33մմ CD, 18+33+7=58մմ DB,  18+33+58=109մմ AB 

15 Գործվածքի կտորի երկարությունը 48մ էր։ Նրանից 7 անգամ կտրել են 3-ական մետր։ Քանի՞ մետրով է ամբողջ կտորի երկարությունը մեծ մնացորդի երկարությունից։ 7×3=21մ կտրածի չափով