Խորանարդի մակերևույթի մակերես

Խորանարդի մակերևույթի մակերես

Խորանարդի մակերևույթի մակերեսը նրա 6 նիստերի մակերեսների գումարն է։ Քանի որ խորանարդի 6 նիստերը իրար հավասար քառակուսիներ են, ուրեմն, խորանարդի մակերևույթի մակերեսը հաշվելու համար պետք է գտնել 1 քառակուսու մակերեսը և արդյունքը բազմապատկել 6-ով։

Օրինակ՝ Հաշվեք  8 սմ կող ունեցող  խորանադի մակերևույթի մակերեսը։

Խնդիրը լուծելու համար նախ վերհիշենք, որ խորանարդի մակերևությի մակերեսը նրա 6 իրար հավասար նիստերի(քառակուսիների) գումարն է։ Հաշվենք 8 սմ կողմով 1 քառակուսու մակերսը և արդյունքը բազմապատկեն 6-ով(քանի որ 6 նիստերը իրար հավասար են)։

8*8=64 (սմ քառ․)

64*6=384(սմ քառ․)

Paint-ով գծեք խորանարդ․

Առաջադրանքներ

  1. սմ3   12×12=144 144×6=864սմ2
  2. դմ3    14×14=196  

196×6=1176դմ2

  • 19x19x19=6859սմ3  19×19=361

361×6=2166սմ2

  • սմ3 15×15=225    225×6=1350սմ2
  • դմ3    4×4=16դմ2

16×6=96դմ2

  • 21x21x21=9261սմ3 21×21=441սմ2

441×6=2646սմ2

  • 11x11x11=1331դմ3  11×11=121դմ2

121×6=726դմ2

  • սմ3 21×21=441սմ2

441×6=2646սմ2

  1. Հաշվեք  1 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։1x1x1=1դմ3   1×1=1դմ2

1×6=6դմ2

81×6=486