Հայոց լեզու 5 գրքից 103, 104, 105, 106, 107, 108

103.Վարժություն

Ա) ջրահարս, ծովանկար ֊ ջրանկար, ծովահարս

Բ)ժանգապատ, արծաթագույն ֊ ժանգագույն, արծաթապատ

Գ)Հողմածին , ջրաղաց ֊ հողմաղաց, ջրածին

Դ)զորագունդ երկրամաս ֊ զորամաս երկրագունդ

104.Վարժություն

Ձեռագիր ֊ Ձեռ(Ձեռք)+ա+գիր

Գեղանկար ֊ Գեղ(գեղարվեստական)+ա+նկար

շրջազգեստ ֊ շրջ(շուրջ)+ա+զգեստ

սիրահոժար ֊ սիր(սեր)+ա+հոժար

դեղնակտուց ֊ դեղն(դեղին)+ա+կտուց

Հոդակապ ֊ Հոդ+ա+կապ

105.Վարժություն

ա)առևտուր

Բ)դասաժամ

106.Վարժություն

ծանր֊֊ծանր, զույգ֊֊զույգ, չորս֊֊չորս, խիստ֊֊խիստ, արագ֊֊արագ, բաց֊֊բաց, թաց֊֊թաց,

107.Վարժություն

տող֊֊տող, շարք֊֊շարք

108.Վարժություն

աման֊չաման, մարդ֊մուրդ, պարապ֊սարապ, ակաս֊պակաս, մանր֊մունր, փոքր֊֊մոքր, ոլոր֊֊մոլոր, սուս֊֊փուս