բանավոր մաթեմատիկա

Այն ի՞նչն է, որ պատկանում է ձեզ, բայց ուրիշներն ավելի շատ են օգտագործում։

Անուն

2. Արդյոք աքաղաղը կարո՞ղ է իրեն թռչուն անվանել։

Ոչ, քանի որ աքաղաղը չի կարող խոսել։

3. Այն ի՞նչն է, որ կարելի է պատրաստել, բայց ուտել չի կարելի։

Դասերը

4. Քառակուսի սեղանի մի անկյունը կտրեցին։ Քանի՞ անկյուն ունի այժմ սեղանը։

5

5. Ի՞նչը չի մտնի ամենամեծ կաթսայի մեջ։

Նրա կափարիչը

6. Տղան աջ ձեռքում բռնել է մեկ կիլոգրամ երկաթ, իսկ ձախում մեկ կիլոգրամ բամբակ։ Ո՞ր ձեռքն է ավելի շատ ծանրաբեռնված։

հավասար են

7. Ո՞ր կենդանիներն են միշտ բաց աչքերով քնում։

ձկները

9. Ինչո՞ւ մացառախոզը չի կարող խեղդվել։

Որովհետև մացառախոզի փշերի մեջ դատարկ է։

10. Ո՞րն է ամենաբարձր խոտը։

Եղեգները

11. Աննան թիվ մտապահեց։ Այդ թվին ավելացրեց 2, հանեց 4, արդյունքը բազմապատկեց 3-ով, ապա բաժանեց 2-ի։ Ստացավ 9։ Ի՞նչ թիվ է մտապահել Աննան։

9×2=18

18:3=6

6+4=10

10-2=8

12. Սոճու վրա 40 նարինջ էր աճել։ Նրանցից 10-ը հասունացավ ու ցած ընկավ։ Քանի՞ նարինջ մնաց սոճու վրա։

Սոճու վրա նարինջ չի աճում

13.Կարենն ու Կարինեն միասին քայլեցին 5կմ։ Քանի՞ կիլոմետր քայլեց նրանցից յուրաքանչյուրը։

5

14. Իմ հայրը որդի ունի, բայց ես եղբայր չունեմ։ Այդ ինչպե՞ս։
Հենց նա էլ որդին է

15. Սոնան 5 տարեկան է, իսկ Սուրենը՝ 7։ Որքա՞ն կլինի նրանց տարիքային տարբերությունը 3 տարի հետո։

2

17. Մի ջայլամը թռավ դեպի լճակը 5 րոպեում, իսկ մյուսը՝ 10 րոպեում։ Ո՞ր ջայլամն ավելի արագ թռավ։

Ջայլամները թռչել չգիտեն

Բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ

 Բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ

 Որևէ թիվ երկու թվերի գումարով բազմապատկելու արդյունքը կարելի է ստանալ՝ թիվը բազմապատկելով յուրաքանչյուր գումարելիով և ստացված թվերը գումարելով իրար։

Օրինակ՝ 19‧(7+8)=19‧7+19‧8=133+152=285

Օրինակ՝ 194‧40+194‧60=194‧(40+60)=194‧100=19400

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Հաշվեք արտահայտության արժեքը կիրառելով բաշխական օրեքը․

 • 8‧(7+5)=8×7+8×5=96
 • 4‧(91+64)=4×91+4×64=364+256=620
 • (375+58) ‧2=2×375+2×58=750+116=866
 • (119+32) ‧100= 100×119+100×32=11900+3200=15100

2. Օգտագործելով բաշխական օրնեքը ՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով․

Օրինակներ՝

194‧40+194‧60=194‧(40+60)=194‧100=19400

164‧80-164‧30=164‧(80-30)=164‧50=8200

 • 132×70+70×68 =70x(132+68)=14000
 • 973‧37-27‧37=37x(973-27)=37×946=35002
 • 388‧99+12‧99=99x(388+12)=99×400=39600
 • 462·120-462·70=462x(120-70)=462×50= 23100

3. Հաշվե՛ք    առավել   հարմար եղանակով․

Օրինակներ՝

194‧40+194‧50+19410=194‧(40+50+10)=194‧100=19400

164‧80-164‧20-164‧10=164‧(80-20-10)=164‧50=8200

 • 251·256+251·122+251·34=251x(256+122+34)=251×412 =103412
 • 361·145+361·53+361·52 =361x(53+52+145)=250×361=9025
 • 164·243-164·53-164·9=164x(243-53-9)=181×164=29780

4. Մարդատար գնացքը կազմված է 16 վագոնից, որորնցից յուրաքանչյուրում կա 56 տեղ։ Քանի՞ ազատ տեղ է մնացել, եթե գնացք է նստել 837 ուղևոր։ 16×56=866   866-837=29, պատ.՝ 29տեղ:

5 Առաջին գրքում կա 256 էջ, երկրորդում՝ 80 էջով ավելի, իսկ երրորդում՝ երկրորդից 112 էջով ավելի։ Քանի՞ էջ կա երրորդ գրքում։

256+80+112=448 պատ.՝ 448էջ

Տնային առաջադրանքներ

1.Հաշվեք արտահայտության արժեքը կիրառելով բաշխական օրնեքը․

 • 6‧(9+6)= 6×9+6×6=54+36=90
 • (37+5)‧20= 20×37+20×5=740+100=840
 • (10-3)‧11= 11×10-11×3=33+110=143
 • (11-9)‧12= 12×11+12×9=132+108=240

2.  Հաշվե՛ք    առավել   հարմար եղանակով․

 • 7‧3+7‧5+7‧2=7x(3+5+2)=70
 • 4‧9+4‧11+4‧3=4x(9+11)+4×3=80+12=92
 • 25‧2+25‧3+25‧5=25x(2+3+5)=25×10=250
 • 32‧16+32‧4+32‧5

3.  Եթե թիվը գումարենք ինքն իրեն և ավելացնենք 15, կստանանք 137։ Ո՞րն է այդ թիվը։   

137-15=122    122:2=61, պատ.՝ 61