Մ. Գալշոյանի Սպասում պատմվածքը

 • Մ. Գալշոյանի պատմվածքը պատմի՛ր:
 • Նկարագրի՛ր, բնութագրի՛ր Կոմիտասին:

Կոմիտասը բարի էր և խելացի, նա աղքատ էր, նա երգահան էր:

Գրի՛ր շուրջբոլոր, անմիջնորդ, հանդարտ, ծածուկ, գոցել, բառերի հոմանիշները: 

Շուրջբոլոր֊բոլորտիք, չորսդի ,

անմիջնորդ֊առանց միջնորդ,

հանդարտ֊խաղաղ,

ծածուկ֊գաղտնի,

գոցել֊ փակել խփել . ծածկել, բառերի հոմանիշները:

Բացատրի՛ր  գլուխ տալ, գլուխ ջարդել դարձվածքների իմաստը, գտի՛ր այլ դարձվածքներ գլուխ բառով:

Գլուխ տալ֊Գլխի շարժումով ողջունել,

Գլուխ ջարդել֊մտածել 

 գլուխ բռնել — Արմատապտուղ՝ պալարապտուղ կամ գլուխ ձևացնել (բույսերի մասին):

Բնական թվերի  գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները

Բնական թվերի  գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները

Գումարվող թվերը կոչվում են գումարելիներ, իսկ գումարման արդյունքը՝ գումար։

Բնական թվերի գումարման տեղափոխական օրենք

Գումարելիների տեղերը փոխանակելիս գումարը չի փոխվում։ 

Բնական թվերի գումարման զուգորդական օրենքը

Եթե երկու թվերի գումարին գումարվում է երրորդ թիվը, արդյունքը հավասար կլինի այն թվին, որը ստացվում է, եթե առաջին թվին գումարվում է երկրորդ և երրորդ թվերի գումարը։

Դասարանական առաջադրանքներ

1 Գտե՛ք առաջին երեք կարգային միավորների գումարը։111

2 Գտե՛ք ամենամեծ եռանիշ թվի և ամենափոքր քառանիշ թվի գումարը։1999

3Կիրառելով գումարման տեղափոխական օրենքը՝ հաշվել առավել հարմար եղանակով։

 • 250+150+200=600
 • 796+4+100+250=1150
 • 38000+2000+6550=46550

4․ Կիրառելով գումարման զուգորդական օրենքից՝ հաշվեք առավել հարմար եղանակով։

 • 13+87+39=139
 • 17+283+196=496
 • 1032+968+255=2255

5. Կիրառելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները՝ հաշվեք առավել հարմար եղանակով։

 • 64+18+36=64+36+18=118
 • 393+8+92+107=393+107+92+8=600
 • 2059+2311+441+689+14=2059+441+2311+689+14=5514

6․ Մեքենան առաջին օրն անցել է 115կմ, երկրորդ օրը՝ 15կմ-ով ավելի։ Երրորդ օրը մեքենան անցել է 10կմ-ով ավելի, քան առաջին երկու օրում։ Ընդամենը քանի՞ կիլոմետր է անցել մեքենան երեք օրում։115+15=130  130+10=140   115+140+130=375, Պատ.՝ 375 կմ

7․Հինգ միանման աթոռակներն արժեն 18000 դրամ։ Ինչքա՞ն պետք է վճարել 12 այդպիսի աթոռակների համար։18000:5=3600  3600×12=43200 Պատ.՝ 43200 դրամ։

Տնային առաջադրանքներ

1 Գտե՛ք ամենափոքր հնգանիշ թվի և ամենամեծ երկնիշ թվի գումարը։ 10099

2․ Գրե՛ք որևէ երկու եռանիշ թիվ, որոնց գումարը եռանիշ է, և երկու եռանիշ թիվ, որոնց գումարը քառանիշ է։ 101+102=203, 500+510=1010

3․ Կիրառելով գումարման տեղափոխական օրենքը հաշվել առավել հարմար եղանակով։

 • 6480+20+500+224 =7224
 • 12000+8000+6214=26214
 • 7480+20+500=8000

4․ Կիրառելով գումարմ=ան զուգորդական օրենքից՝ հաշվեք առավել հարմար եղանակով։

 • 60+40+56=156
 • 999+1001+101=2101
 • 6667+333+1992=8992

5. Կիրառելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները՝ հաշվեք առավել հարմար եղանակով։

 • 276+24+9+91=400
 • 1035+465+101+49=1650
 • 654+346+250+750+17=2017