Ինքնաստուգում

1.Առանձին խմբերով ներկայացրո՛ւ գոյականները և ածականները՝ խիզախ, բարի, գարուն, արև, երկար, ծաղիկ, վազել, ժամացույց, ջրել, գնալ, հրաշալի, երեխա, լողալ,վազվզել, մաքուր, նավաստի: 

գոյական֊֊գարուն, արև, ժամացույց, ծաղիկ, երեխա, նավաստի,։

ածականներ֊֊խիզախ, բարի, հրաշալի, մաքուր, երկար,

2. Տրված բառերից կազմի՛ր գոյականներ՝ իշխել, ճեղքել, գործել, շքեղ, ուսուցանել, դեղին, բժշկել, հյուսել: 

իշխան, ճեղք, գործ, շքեղություն ուսուցիչ, դեղնություն, բժիշկ, հյուսք

3.Տրված գոյականները հոգնակի դարձրո՛ւ՝ գլուխ, թվական, երկիր, սենյակ, հարևան, ծառ, տեր, ժապավեն, մարդ, կին։ 

գլուխներ, թվականներ, երկրներ, սենյակներ, հարևաններ, ծառեր, տերեր, ժապավեններ, մարդիկ, կանայք

4. Առանձին խմբերով ներկայացրո՛ւ հատուկ և հասարակ գոյականները՝ հասարակ գոյականները՝ ուսուցիչ, Գևորգ, քաղաքացի, ընկեր, կատու, Երևան, Աննա, Սևան, գետ, Հարությունյան:

հասարակ գոյականներ֊ուսուցիչ, քաղաքացի, ընկեր, կատու, գետ,

հատուկ գոյականներ֊Գևորգ, Երևան, Աննա, Սևան, Հարությունյան։

5.Տրված բառերը բաժանի՛ր բաղադրիչների. յուրաքանչյուր բառի դիմաց գրիր տեսակը ըստ կազմության՝ բարեկամ, գրավոր, ծով, լուսամուտ, անպետք, հողոտ, գնորդ, ամառ :  

բարեկամ֊բարդ բառ , բարի+կամք,

գրավոր֊ ածանցավոր բառ, գիր+ավոր,

ծով-պարզ բառ,

լուսամուտ֊բարդ բառ, լույս+մուտք,

անպետք֊ածանցավոր բառ, ան +պետք,

հողոտ֊ածանցավոր բառ, հող+ոտ,

գնորդ֊ածանցավոր բառ, գին+որդ,

ամառ -պարզ բառ:

6. Տրված բառերը դարձրո՛ւ նախածանցավոր կամ վերջածանցավոր ՝ կաթ, խորհուրդ, գետ, հեռու, քար, ամպ: 

կաթնային, խորհրդավոր, գետակ, հեռավոր, քարոտ, ամպիկ,

7. Հարցում արտահայտող բառերի փոխարեն համապատասխան բառեր կամ բառակապակցություններ գրելով՝ նախադասություններ ստացիր։ Ո՞ւմ ո՞վ ինչպիսի՞ն Է։ Ի՞նչը ինչպե՞ս ի՞նչ Էր լինում։ Ինչի՞ ի՞նչը ինչո՞վ ի՞նչ Է եղել։ Ո՞վ ի՞նչ արեց ինչո՞ւ։ 

Դավիթի Մանեն սիրահարված է։

Գնդակը արագ թռնում է։

Հարևանի շունը ոսկորով կշտացել է։

Վահագը չկերակրեց, որովհետև շունը կուշտ էր։