Магия чисел: Имя Числительное

Магия чисел — практическая часть

А. Барто. Звонки

Я Володины отметки
Узнаю без дневника.
Если брат приходит с тройкой —
Раздаются три звонка.
Если вдруг у нас в квартире
Начинается трезвон –
Значит, пять или четыре
Получил сегодня он.
Если он приходит с двойкой,
Слышу я издалека:
Раздаются два коротких,
Нерешительных звонка!
Ну, а если единица –
Он тихонько в дверь стучится.

1. Сравни выделенные слова.

тройка — это отметка

три-количество

двойка-это отметка

два -количество

На какие вопросы они отвечают? Найди числительные.

тройка -что

три-сколько

двойка-что

два-сколько

2. Найди числительные

  • Три- числительное
  • трое,
  • троюродный,
  • тройка,
  • тройник.
  • Пятак,
  • пятый -числительные
  • пятиклассник,
  • пять-числительное

3.  Число 4 символизирует 4 стороны Света: Север, Юг, Запад и Восток. Где еще в природе встречается это число? Число 4 символизирует времена года.

С чем у тебя ассоциируются числа 2, 3, 7? Число 2 символизирует руки и ноги. Число 3 символизирует число месяц времена года. Число 7 символизирует дни недели.

4. Какие пословицы ты знаешь, где встречаются числа?

Один ум хорошо, а два — лучше.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Семь раз отмерь, один раз отрежь.

5. Разбери предложения. Найди знакомые части речи, поставь к ним вопрос, определи род и число и назови их.
Первый луч солнца разбудил девочку.

Первый -при­ла­га­тель­ное —какой

луч -суще­стви­тель­ное —что

солнце-суще­стви­тель­ное —что

разбудил-гла­го­л —-что сделал

девочка-суще­стви­тель­ное —кто

Солнце встает 365 раз в году.

Солнце -суще­стви­тель­ное —что

встает-гла­го­л —-что сделал

365-числительное-сколько

раз -суще­стви­тель­ное —что

год- суще­стви­тель­ное —что.

6. Спиши и вставь пропущенные буквы (подбери проверочные слова, вспомни правило образования сложных слов, правило -жи, -ши). Выдели числительные.

Верблюд может долго не есть и не пить за счет  запасов жира в горбах. Взрослый верблюд весом в 630 килограммов может потерять в жару около 160 килограммов и не погибнуть. Правда, потом он сразу выпивает от 90 до 135 литров воды. Новорожденный верблюжонок полностью приспособлен к жизни в пустыне. Ходить он начинает через 7-8 часов после рождения. На второй день он уже не отстает от стада

Հայոց լեզու 5 գրքից 185, 186, 187 , 188, 189, 190, 191, 192 վարժությունները:

185

Կատուն մռմռում էր. երևի նեղացրել էին։

Երեխան նվնվում էր. երևի նեղացրել էին։

Տղան ցատկեց ցանկապատից դուրս։

Փիսոն ցատկեց ցանկապատից դուրս։

Ծառի ճյուղը ճանկռել է տատիկի ձեռքը։

Չարաճճի Անգելինան ճանկռել է տատիկի ձեռքը։

186

ա) թռչուններ, բ)երիտասարդներ, գ)կանայք։

187

ա խմբի բառերը եզակի գոյականներ են, իսկ բ խմբի բառերը ա խմբի բառերի հոգնակին են։

188

Բ) սարեր, հայեր, կաթիլներ, ուսուցիչներ, մայրեր, մատանիներ, տատեր, կատուներ, թութակներ, գրպաններ։

189

1.Գոյականը ունի երկու թիվ՝ եզակի և հոգնակի։

2.Գոյականի եզակի թիվը ցույց է տալիս մեկ հատ առարկա։

3.Գոյականի հոգնակի թիվը ցույց է տալիս շատ առարկաներ։

190.

Ա.

Ծառեր, ձայներ, հոտեր, քարեր, կովեր. արջեր, փնջեր, լուրեր, բառեր, բեղեր, հայեր, հայրեր, գեղեր, սրտեր, գրեր, սյուներ, պատեր, հույներ, ձվեր, սրեր, քթեր, քույրեր, մայրեր, ձեռքեր, տատեր, պապեր։

Բ

եղբայրներ, աթոռներ, պապիկներ, տատիկներ, գրպաններ, թութակներ, եղնիկներ, ոչխարներ, սեղաններ, թռչուններ, մեքենաներ, բարեկամներ, աշակերտներ, մատյաններ, հեռախոսներ, ծաղկավաճառներ, պանրագործարաններ։

միավանկ բառերին ավելանում է ֊եր, բազմավանկ բառերին ավելանում է ֊ներ։

191

ա.

մատյաններ, պանրագործարաններ, սեղաններ, թռչուններ, գրպաններ։

բ. փնջեր, ձվեր, սրեր, քթեր։

192

Հերթկան ոլորաններից հետո երևացին սրբավայրերը։ Վերևում արձաններ են նստած։ Արձանները կորցրել են գլուխները։ Երկրաշարժները բազմիցս սասանել են այդ լեռների գագաթները, օտար բանակների զինվորները ձգտել են խորտակել իրենց անհասանելի ու թշնամական սրբավայրերը։ Արձանները, բարձրաքանդակներն ու գազանների կերպարանքները կերտված են հիանալի վարպետների կողմերից։